Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Specialist”: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Blokhutspecialist BV, statutair
gevestigd aan de Industriestraat 8, 6905 DG Zevenaar en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 62676865, hierna te noemen “Specialist”
“Koper”: de contractspartij van Specialist, hierna te noemen “Koper”;
“Blokhut”: een Blokhut, houten bouwwerk, berging, garage, overkapping of enige andere zaak welke
door Specialist aan Koper wordt verkocht en/of diensten aan de Koper wordt verleend;
“Overeenkomst”: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Koper en Specialist waarbij Specialist een
Blokhut aan Koper verkoopt of diensten aan Koper verleent.

Artikel 2. Algemeen – toepasselijkheid

2.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten tussen Specialist
En Koper. Deze verkoopvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internet site van Specialist. Indien en zover een
Overeenkomst tussen Koper en Specialist op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via- en door de
technische inrichting van de website van Specialist langs elektronische weg aan Koper op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op
eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen en desgewenst zal kunnen opslaan op een duurzame gegevensdrager dan wel zal
deze kunnen printen. Eerst nadat Koper uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Specialist op de Overeenkomst
heeft ingestemd door dit op de website van Specialist expliciet aan te geven, kan tot afronding van de Overeenkomst tussen. Koper en Specialist
worden overgegaan. Wanneer tussen de Koper en Specialist een Overeenkomst tot stand komt, niet via elektronische weg, maar door acceptatie
van de offerte van Specialist dan worden deze algemene voorwaarden tegelijk met de offerte aan Koper ter hand gesteld. Nu in de offerte
uitdrukkelijk is verwezen naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten inclusief
vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten tussen Specialist en Koper verklaart Koper door ondertekening van de offerte deze
algemene voorwaarden te aanvaarden.
2.2. Afwijkingen op de Overeenkomst, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Specialist zijn overeengekomen en bevestigd, in welk geval de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.3. Specialist wijst de toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
2.4. Wanneer door Specialist gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat
dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de
uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Specialist zijn vrijblijvend, tot 30 dagen na dagtekening geldig.
Specialist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze zonder opgaaf van redenen te herroepen, een bestellingen niet te accepteren of
uitsluitend onder de aanvullende voorwaarde van (gehele)vooruitbetaling.
3.2. Zodra Koper de offerte van Specialist voor akkoord heeft getekend of schriftelijk heeft medegedeeld
met de offerte of aanbieding van Specialist in te stemmen dan wel via elektronische weg een bestelling plaatst, komt een Overeenkomst tussen
Koper en Specialist tot stand. De Overeenkomst kan niet mondeling tot stand komen.
3.3. Specialist behoeft eerst uitvoering te geven aan de Overeenkomst nadat door haar van Koper het aanbetalingsbedrag is ontvangen.
3.4. Indien Koper de inhoud van de Overeenkomst, nadat deze op grond van dit artikel rechtsgeldig tot
stand is gekomen, wenst te wijzigen, zal Specialist hieraan slechts meewerken, indien Koper de extra
kosten aan Specialist vergoedt, welke een wijziging en/of een aanvulling van de Overeenkomst met zich brengt.
3.5. Alle afbeeldingen, drukwerken en tekeningen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst. Ter zake van de Blokhut, geldt alleen datgene, dat tussen Koper en Specialist schriftelijk is overeengekomen.
3.6. Koper heeft het recht voor- of tijdens de uitvoering van de Blokhut, hierin wijzigingen op te
dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen en kunnen aan
Koper afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van Specialist op de
verrekening van de extra meerkosten.
3.7. Indien de Koper de Overeenkomst annuleert en / of goederen weigert af te nemen, is Koper verplicht de door Specialist aangeschafte materialen,
al dan niet – en/of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan Specialist te betalen. Koper zal eveneens aan Specialist
als schadeloosstelling 1/3 (een derde) van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1. De door Specialist opgegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2. In de prijs voor de Blokhut zijn vloeren, vlonders, (extra) zijramen, extra deuren, dakpanplaten, zinken goten, transport, montage, emballage en
overige extra opties, niet inbegrepen.
4.3. Specialist heeft het recht om, ook na het sluiten van de Overeenkomst, de overeengekomen prijs te verhogen, indien er een wijziging plaatsvindt
in één van de prijsbepalende factoren, waaronder overheidsmaatregelen en/of sprake is van een type- en/of schrijffout, waardoor Koper niet
redelijkerwijze van Specialist kan verlangen, dat Specialist de Overeenkomst nakomt voor de overeengekomen prijs. In dat geval heeft Koper het
recht om de Overeenkomst, binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging door Specialist is medegedeeld, te ontbinden. Specialist is bij een ontbinding
op grond van dit artikellid niet aansprakelijk voor de schade die Koper dientengevolge lijdt. De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid als
omschreven in artikel 13 is ook in dit geval van toepassing.

Artikel 5 Overeenkomst op afstand

5.1. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de Koper, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in een uitoefening van een
beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van
redenen te ontbinden.
5.2. In het geval dat de Koper gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel, zal Specialist (een) eventueel reeds
door de Koper betaalde bedrag(en) binnen een termijn van veertien dagen, nadat Specialist kennis heeft genomen van de ontbinding van de
Overeenkomst, aan de Koper terug betalen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Koper is verplicht de koopsom te betalen op de wijze zoals in de Overeenkomst is bepaald. Specialist is gerechtigd bij het aangaan van de
Overeenkomst, een aanbetaling van 60% van het totaalbedrag te verlangen, tenzij in de Overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
Aanbetalingstermijn is uiterlijk 8 dagen na de datum van de bestelling van de Blokhut.
6.2. Indien Specialist en de Koper, geen betalingstermijn zijn overeengekomen, dient tenminste 60% van de koopsom uiterlijk 8 dagen na de bestelling
van de Blokhut door Koper aan Specialist te worden voldaan en dient het reststand bedrag contant of vooraf per bank, voor de aflevering van de
goederen en/of vooraf bij de plaatsing van de Blokhut voldaan.
6.3. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft, is Koper direct, zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Koper
per direct de wettelijk rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Tevens is Specialist in dat geval gerechtigd om de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
6.4. Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is Koper aan Specialist
buitengerechtelijke kosten verschuldigd overeenkomstig de regels van de Wet Incassokosten over het openstaande factuurbedrag.
6.5. Koper is niet gerechtigd de betaling, van een vordering van Specialist op Koper, op te schorten, te verrekenen of uit te stellen, om welke reden
dan ook.

6.6. Specialist heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.7. Specialist heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Koper zijn faillissement aanvraagt of in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q.
vermogen wordt gelegd.

Artikel 7. Levering & eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Specialist genoemde levertijd is indicatief en is nimmer een fatale termijn. Koper kan hieraan geen rechten aan ontlenen.
7.2. Levering vindt plaats op een door Specialist en Koper in overleg aangewezen locatie.
7.3. Indien, op het moment van levering, geen toegang tot de bouwlocatie en/of afleveringsadres van de goederen kan worden verkregen, zal
Specialist € 295,00 inclusief BTW als extra transportkosten, bij de Koper in rekening brengen.
7.4. Bij de niet overeengekomen datum van afname van de Blokhut, zal Specialist extra opslagkosten bij de Koper in rekening brengen. De extra
opslagkosten, bedragen € 50,00 per week.
7.5. Zolang Specialist geen volledige betaling inzake van de Overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele
schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Specialist. Alle daden van
beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde Blokhut, zijn de Koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
7.6. Voor het geval dat Specialist het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toestemming aan Specialist of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Specialist
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen en is verplicht om alle benodigde medewerking te verlenen, zodat Specialist de Blokhut bij
Koper op kan halen.

Artikel 8. Aanwijzingen ten aanzien van de levering door Specialist van de Blokhut

8.1. Koper is verplicht om de aanwijzingen van Specialist op te volgen, zodat Specialist kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst met Koper.
8.2. Koper moet in ieder geval, bij aflevering van de Blokhut, met het volgende rekening houden:

 • Koper zorgt voor bereikbaarheid van de bouwplaats en/of tijdelijke opslagruimte (600cm x 300cm) en de parkeergelegenheid voor de bus met
  aanhangwagen, met een totale lengte van 11 meter en een breedte van 3 meter.
 • Koper helpt mee met het afladen van de Blokhut.
 • Specialist levert de Blokhut bij de Koper, langs de straatzijde af. Maximaal 10 meter naast de aanhangwagen.

Artikel 9. Aanwijzingen in geval van de montage door Specialist van de Blokhut

9.1. Koper is verplicht om de aanwijzingen van Specialist op te volgen, zodat Specialist kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst met Koper.
9.2. Koper moet in ieder geval, bij montage door Specialist, met het volgende rekening houden:
Koper zorgt voor bereikbaarheid van de bouwplaats en/of tijdelijke opslagruimte (600cm x 300cm) en de parkeergelegenheid voor de bus met
aanhangwagen, met een totale lengte van 11 meter en een breedte van 3 meter.
Indien Koper zelf zorgt voor de fundering, adviseert Specialist de funderingsmaat aan te houden,
welke vermeldt staat op de aanbetalingsfactuur.
Koper dient te zorgen voor een schoon zandbed van minimaal 25 cm, waarop de Blokhut kan worden geplaatst. Of de ondergrond dient geheel
verhard, egaal, vlak en waterpas te zijn en geen obstakels (boomwortels, puin en/of leidingen) te bevatten.
Als Koper niet voor een verharde ondergrond kiest, dan zal de Blokhut op een houten fundering worden geplaatst en moet Koper er rekening mee
houden dat er regenwater onder de funderingsregel de Blokhut door kan stromen, hetgeen tot vocht- en schimmelproblemen kan leiden. Specialist

is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de Blokhut, indien Specialist de Blokhut op een houten funderingsregel moet plaatsen. Het her-
straten van het plaveisel ten behoeve van de funderingsblokken(poeren) is voor rekening van de Koper.

Koper zorgt ervoor dat voor de montage, de bouwplaats volgens de richtlijnen van Specialist klaar ligt.
Koper dient te zorgen dat Specialist gebruik kan maken van de elektriciteit van de Koper.
Koper zorgt ervoor dat de bouwplaats goed toegankelijk is, zodat de Blokhut met de maten, 500cm
x 255cm x 11cm normaal kan worden getransporteerd. Koper zorgt voor bereikbaarheid van de
bouwplaats en/of tijdelijke opslagruimte (600cm x 300cm) en de parkeergelegenheid voor de bus met
aanhangwagen, met een totale lengte van 11 meter en een breedte van 3 meter
Indien de monteurs van Specialist ter plekke, constateren dat zij niet kunnen beginnen met de bouw, daar de bouwlocaties niet in

overeenstemming is met de omschreven voorwaarde, zal Specialist niet met de bouw beginnen en/of stoppen. Specialist zal dan extra montage-
en reiskosten van 1 dag, met twee monteurs bij de Koper in rekening brengen.

Koper is verantwoordelijk voor de plek waar de Blokhut wordt geplaatst. Koper dient dan ook bij de plaatsing aanwezig te zijn om te voorkomen
dat de Blokhut bijvoorbeeld over een erfgrens wordt geplaatst. Indien de Blokhut niet op de juiste plek is geplaatst en Koper verzoekt Specialist
om de Blokhut te verplaatsen dan is Koper aan Specialist de kosten voor de verplaatsing verschuldigd.
Koper dient ervoor zorg te dragen dat Specialist de Blokhut kan plaatsen en dat de plek waar de Blokhut dient te worden geplaatst voor Specialist
bus met aanhanger (met een breedte van 260cm) goed bereikbaar is. Specialist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Koper lijdt doordat
de plek waar de Blokhut dient te worden geplaatst niet goed bereikbaar is, zoals schade aan een woning waardoor of waarlangs de monteurs van
Specialist zich moeten begeven om de Blokhut te kunnen plaatsen. Extra werkzaamheden die nodig blijken, worden na overleg met Koper, in
rekening gebracht bij de Koper.
9.3. Specialist zal Koper tips en aanwijzingen geven die ervoor zorgen dat de plaatsing van de Blokhut probleemloos kan verlopen. Koper zal
Specialist bij de offerte aangeven of Specialist ’s avond op de bouwplaats kan doorwerken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte
leden van het personeel van Specialist, binden Specialist niet, voor zover ze door Specialist niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, monteurs en medewerkers welke geen procuratie hebben.
9.4. Door het sluiten van de Overeenkomst erkent Koper dat hij ter zake volledig door Specialist is geïnformeerd.

Artikel 10. Garanties en gebreken

10.1. Specialist verleent een garantie van 5 jaar op de Blokhut vanaf de dag van de plaatsing en indien het volledige verkoopbedrag is betaald. Deze
garantie heeft uitsluitend betrekking op dak lekkages, het niet-sluiten van deuren en constructiefouten.
10.2. De garantie wordt uitsluitend verstrekt voor de in het vorige artikellid genoemde gebreken en niet voor eventuele overige gebreken. Daarnaast is
de garantie niet van toepassing, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, nagelaten verzorging van de Blokhut (waaronder
het vergeten, de deuren aan de buiten- en de binnenzijde te schilderen en/of verven), onoplettendheid, weersomstandigheden, vandalisme, brand
of enige andere omstandigheid die in redelijkheid niet aan Specialist toe te rekenen is waaronder begrepen verkeerde installatie door Koper of
derden dan wel wijzigingen uitgevoerd door Koper of derden die tot gebreken aan de Blokhut kunnen leiden. De Blokhut is gebouwd van een
natuurproduct, zijnde hout. Dit hout kan krimpen, uitzetten en scheuren. Tevens kunnen er in het hout noesten zitten.
10.3. Koper is verplicht om de Blokhut direct na de levering te inspecteren en eventuele gebreken direct bij Specialist schriftelijk te melden. Indien door
Koper niet direct na levering gebreken bij Specialist worden gemeld, staat vast dat de Blokhut door Specialist conform de Overeenkomst is
geleverd.
10.4. Indien Koper een gebrek constateert, dient Koper aan Specialist een redelijke termijn te gunnen om het gebrek of de gebreken te herstellen.
Tevens dient Koper alle medewerking te verlenen aan Specialist om haar in staat te stellen het gebrek of de gebreken te herstellen.
10.5. Indien Koper reparaties aan de Blokhut laat uitvoeren door derden, zonder dat Specialist hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, kunnen
de kosten hiervan niet door Koper bij Specialist in rekening worden gebracht en vervalt de garantie.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Specialist is en blijft de enige rechthebbende van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten,
merkrechten, octrooirechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (onderdelen van) de Blokhut.

Artikel 12. Ontbinding Overeenkomst

12.1. Specialist is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden indien:

 • Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
  Specialist gesloten Overeenkomst(en) voortvloeit of Specialist gegronde vrees heeft dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Koper in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd;
 • Koper surseance van betaling heeft gekregen of surseance van betaling is aangevraagd;
 • Koper overlijdt.
 • Koper wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
  12.2. Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van het vorige artikellid is Specialist geen schadevergoeding aan Koper verschuldigd. Specialist
  heeft het recht om in het geval van een ontbinding van de Overeenkomst op grond van het vorige artikellid schadevergoeding van 40% van het
  volledige verkoopbedrag, van de Koper te vorderen.
  12.3. Indien Koper de bouw stillegt, geen toegang tot de bouwplaats, heeft Specialist direct recht op de
  volledige betaling van de openstaande vordering.
  12.4. Indien Koper een aanbetaling heeft gedaan en Specialist vervolgens de Overeenkomst rechtsgeldig
  ontbindt, is Specialist bevoegd om de aanbetaling te verrekenen met de schade die Specialist dientengevolge lijdt.
  12.5. Specialist behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat
  dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Specialist is slechts aansprakelijk voor directe schade ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld door Specialist.
13.2. Specialist is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als gevolg van een verzakking van de Blokhut. Tevens geldt een
eventuele garantieverplichting van Specialist nooit voor verzakkingen en is Specialist nooit verplicht om schade te herstellen die door
verzakkingen is ontstaan.
13.3. Specialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Specialist is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
13.4. Indien Specialist jegens Koper aansprakelijk zou zijn, is Specialist slechts aansprakelijk voor directe
schade die als gevolg van haar handelen is ontstaan. Specialist is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst,
vertragingsschade en schade doordat de Blokhut niet kan worden gebruikt. Specialist is aansprakelijk voor de Blokhut zelf, dus niet voor
wachttijden, stagnatiekosten, opgenomen vrije uren/dagen, extra montagekosten van derden.
13.5. De aansprakelijkheid van Specialist is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Specialist in een
voorkomend geval dekt. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Specialist geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Specialist
beperkt tot de waarde van de onderliggende overeenkomst tot een maximum van € 10.000 (zegge: tienduizend euro).

Artikel 14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, zoals is bedoeld in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek of in het verkeer geldende opvatting, is Specialist
gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot schadevergoeding
(schadeloosstelling) gehouden te zijn.
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Specialist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Specialist niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersmoeilijkheden, files en weersomstandigheden gelden uitdrukkelijk als
overmacht.

Artikel 15. Privacy

15.1. Specialist respecteert en beschermt de privacy van de Kopers. Specialist beperkt zich tot registratie van de gegevens, welke noodzakelijk zijn
voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de Koper. Specialist verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De
gegevens en informatie welke de Koper aan Specialist verstrekt, zal Specialist zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Specialist mag deze
gegevens gebruiken om deze in de toekomst opnieuw contact met de Koper op te nemen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen en geschillen tussen Specialist en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een
beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen.
16.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde
en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen voor de Burgerlijke Rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats
van Specialist, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.
Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland.